Politica anti-corupție

CODUL PRIVIND POLITICA DE PREVENIRE A MITEI ȘI A FAPTELOR DE CORUPȚIE

I. INTRODUCERE

1.1 Scop

Această politică stabilește principiile relevante și regulile referitoare la respectarea conceptelor de anti-mită și anti-corupție, ce trebuie respectate de către angajații, colaboratorii, afiliații și orice alţi parteneri comerciali ai BT Production Group S.R.L. (”Societatea”)

1.2 Aplicabilitate

Această politică se aplică tuturor angajaților BT Production Group S.R.L.

Această politică se completează cu prevederile legale în vigoare și devine aplicabilă la data de 01 ianuarie 2022.

1.3 Definirea unor termeni si concepte

Termeni specifici. Cadrul legal

În sens larg, ”corupție” înseamnă abatere de la moralitate, de la cinste, de la datorie. Corupția cuprinde încălcarea normelor referitoare la îndatoririle funcționarului public, precum și neîndeplinirea obligațiilor legale de către agenții economici, având un grad sporit de periculozitate socială, cu profunde consecințe negative asupra întregului sistem social.

Conform Transparency International: corupţia este folosirea abuzivă a puterii încredinţate, pentru obţinerea de beneficii personale. Prin această definiţie nu se are în vedere doar puterea publică, corupţia putând apărea și în domeniul privat. Nu este vorba doar de beneficiile de natură financiară, ci de avantajele de orice natură, inclusiv cele nemateriale, cum ar fi realizarea de ambiţii politice sau profesionale, ori avansări sau premieri.

Legea penală română sancționează infracțiuni clasice de corupție, precum (i) Luarea de mită, (ii) Darea de mită, (iii) Traficul de influență și (iv) Cumpărarea de influență.

Mita reprezintă o sumă de bani sau orice alte obiecte oferite, ori promise unei persoane, în scopul de a o determina pe aceasta să-și încalce obligațiile de serviciu sau să le îndeplinească conform intențiilor ilegale ale unui individ. 

În acțiunea de mituire pot fi identificate două părți:

• una care dă mită și reprezintă darea de mită – corupție activă, și

• una care primește mită, aceasta din urmă putând fi acuzată de luare de mită – corupție pasivă.

Legea penală prevede și alte infracțiuni considerate a fi asimilate infracțiunilor de corupție, conform Legii nr. 78/2000:

Art. 10: Constituie infracțiuni și se pedepsesc cu închisoare de la 3 la 10 ani și interzicerea unor drepturi următoarele fapte, dacă sunt săvârșite în scopul obținerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri ori alte foloase necuvenite:

a) stabilirea, cu intenție, a unei valori diminuate, față de valoarea comercială reală, a bunurilor aparținând operatorilor economici la care statul sau o autoritate a administrației publice locale este acționar, comisă în cadrul acțiunii de privatizare ori de executare silită, de reorganizare sau lichidare judiciară ori cu ocazia unei operațiuni comerciale, ori a bunurilor aparținând autorității publice sau instituțiilor publice, în cadrul unei acțiuni de vânzare a acestora sau de executare silită, săvârșită de cei care au atribuții de conducere, de administrare, de gestionare, de executare silită, de reorganizare ori lichidare judiciară;

b) acordarea de subvenții cu încălcarea legii, neurmărirea, conform legii, a destinațiilor subvențiilor;

c) utilizarea subvențiilor în alte scopuri decât cele pentru care au fost acordate, precum și utilizarea în alte scopuri a creditelor garantate din fonduri publice sau care urmează să fie rambursate din fonduri publice.

Art. 11: (1) Fapta persoanei care, având sarcina de a supraveghea, a controla, a reorganiza sau a lichida un operator economic privat, îndeplinește pentru acesta vreo însărcinare, intermediază ori înlesnește efectuarea unor operațiuni comerciale sau financiare ori participă cu capital la un asemenea operator economic, dacă fapta este de natură a-i aduce direct sau indirect un folos necuvenit, constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la un an la 5 ani și interzicerea unor drepturi.

(2) Dacă fapta prevăzută la alin. (1) a fost săvârșită într-un interval de 5 ani de la încetarea însărcinării, pedeapsa este închisoare de la 6 luni la 3 ani sau amendă.

Art. 12: Sunt pedepsite cu închisoarea de la 1 la 5 ani următoarele fapte, dacă sunt săvârșite în scopul obținerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri ori alte foloase necuvenite:

a) efectuarea de operațiuni financiare, ca acte de comerț, incompatibile cu funcția, atribuția sau însărcinarea pe care o îndeplinește o persoana ori încheierea de tranzacții financiare, utilizând informațiile obținute în virtutea funcției, atribuției sau însărcinării sale;

b) folosirea, în orice mod, direct sau indirect, de informații ce nu sunt destinate publicității ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informații.

Art. 13: Fapta persoanei care îndeplinește o funcție de conducere într-un partid, într-un sindicat sau patronat ori în cadrul unei persoane juridice fără scop patrimonial, de a folosi influența ori autoritatea sa în scopul obținerii pentru sine ori pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite, se pedepsește cu închisoare de la 1 la 5 ani.

Însemnătate

Elementele determinante ale acestei politici sunt reprezentate de valorile sociale și economice pe care legea are datoria de a le proteja.

Societatea BT Production Group S.R.L. este dedicată în a-și desfășura activitatea aplicând cele mai ridicate standarde de etică și integritate. Chiar și o simplă asociere cu corupția poate afecta imaginea Societății și ar avea efecte asupra activităților acesteia. De asemenea, ar putea aduce suspiciuni asupra integrității morale a persoanelor care reprezintă sau care lucrează în cadrul Societății.

BT Production Group S.R.L. împărtășește și își asumă angajamentele anti-corupție ale partenerilor săi, inclusiv cei care funcționează în jurisdicții străine. De aceeea, exigențele de etică, integritate ale Societății sunt aliniate cu prevederile Legii privind practicile de corupție (Foreign Corrupt Pratice Act) din SUA și Legea Anticorupție (Bribery Act) 2011 UK, două dintre cele mai relevante norme juridice internaționale în domeniul anti-corupției. În toate cazurile și în toate jurisdicțiile colaboratorilor noștri, încălcarea legislației referitoare la corupție poate duce către sancțiuni civile și/sau penale până la privarea de libertate.

Procedură

Societatea BT Production Group S.R.L. interzice cu desăvârșire angajaților și partenerilor săi comerciali oferirea, promiterea, autorizarea acestor coduite, respectiv solicitarea sau acceptarea, în mod direct și indirect, a oricărei plăți, cadou sau oricărui obiect de valoare, cu scopul de a obține avantaje necuvenite.

Aplicabilitate

Această politică și procedura asociate se aplică tuturor categoriilor de angajați din cadrul Societății. De asemenea, Societatea se va asigura că această Politică va fi adusă la cunoștință și va fi asumată de clienții și furnizorii BT Production Group S.R.L., cu excepția celor care și-au asumat deja angajamente similare de etică și integritate, care să transpună cel puțin standardul regăsit în această Politică.

II. PRINCIPII ȘI REGULI

2.1 Reguli de bază

Angajaților și partenerilor comerciali ai Societății le este interzisă mituirea sau folosirea intermediarilor (agenți, consultanți,distribuitori) în scopul obținerii de avantaje necuvenite prin intermediul mituirii.Societatea nu face diferența între reprezentanții publici și persoanele din mediul privat în ceea ce privește oferirea/primirea mitei; oferirea sau primirea de mită, așa cum este definită în această politică și în legea aplicabilă, nu este acceptată în niciuna dintre formele ei, către / de la nicio persoană, indiferent de statutul acesteia.

Mita poate lua diverse forme, de la varianta banilor în numerar, la produse/servicii de valoare. De fapt, chiar și anumite practici uzuale de business sau activități sociale, în anumite circumstanțe, pot fi considerate acte de mită și corupție.

Întotdeauna se cere o analiză a actului de oferire sau promitere al oricărui obiect de valoare, către orice persoană, dacă această acțiune ar putea fi considerată ca fiind nelegitimă.

Înțelegem că pot exista situații în care o persoană nu este sigură că procedează în mod corect. Dacă se întâmplă acest lucru, vă rugăm să vă întrebați:

  • Este legal?
  • Respectă Codul de conduită adoptat de Societate?
  • Este conformă cu prevederile Politicilor noastre?
  • Reflectă o lumină pozitivă asupra Societății sau asupra reprezentanților acestei?
  • Ar fi în regulă dacă alte persoane ar afla despre o asemenea practică?

Dacă răspunsul este ”DA” la toate întrebările de mai sus, acțiunea este, cel mai probabil, acceptabilă. Însă dacă răspunsul este ”NU” sau ”POATE” fie și la una dintre dintre întrebări, atunci este un semn că acțiunea vizată nu trebuie realizată. Dacă nu sunteți siguri asupra vreunui răspuns, vă rugăm să cereți sprijinul conducerii al Societății.

2.2 Relația cu funcționarii publici

Societatea nu separă conceptele privind funcționarii publici față de persoanele din mediul privat în ceea ce privește aplicarea regulilor anti-mită. Totuși, este deosebit de importantă recunoașterea persoanei cu titlu de Funcționar public, deoarece reguli mai stricte și specifice există pentru acest segment, care nu se aplică în mediul privat de afaceri.

Funcţionar public este persoana care, cu titlu permanent sau temporar, cu sau fără o remuneraţie:

a) exercită atribuţii şi responsabilităţi, stabilite în temeiul legii, în scopul realizării prerogativelor puterii legislative, executive sau judecătoreşti;

b) exercită o funcţie de demnitate publică sau o funcţie publică de orice natură;

c) exercită, singură sau împreună cu alte persoane, în cadrul unei regii autonome, al altui operator economic sau al unei persoane juridice cu capital integral sau majoritar de stat, atribuţii legate de realizarea obiectului de activitate al acesteia.

De asemenea, este considerată funcţionar public persoana care exercită un serviciu de interes public pentru care a fost învestită de autorităţile publice sau care este supusă controlului ori supravegherii acestora cu privire la îndeplinirea respectivului serviciu public.

În orice interacțiune cu funcţionarii publici, se va avea un comportament corespunzător și se vor aplica doar practici etice. Angajații/colaboratorii Societății nu vor participa și/sau iniţia orice activitate sau relaţie care să poată afecta integritatea funcţionarului public sau reputaţia companiei.

Interacţiunile dintre Societate și funcționarii publici trebuie conduse în baza celor mai înalte standarde de etică și profesionalism și trebuie să evite orice percepţie de conflict de interese.

2.3 Plăți pentru înlesnire sau facilitare

Societatea interzice orice plăți sau onorarii pentru înlesnirea sau facilitarea obținerii unor obiective nelegitime, acestea fiind considerate o altă formă de mită. Aceste plăți sunt neoficiale, neadecvate – nu în mod obligatoriu de valori mari – care facilitează obținerea de rezultate într-o manieră care nu este legitimă. Aceste plăți de facilitare au ca principal scop reducerea timpului de răspuns și acțiune din partea autorităților publice.

2.4 Interacțiunile din sectorul privat

Angajații Societății nu trebuie să accepte sau să solicite cadouri, plăți sau alți stimuli și favoruri în desfășurarea activității pentru și în numele Societății.

Cadourile, ospitalitatea și/sau evenimentele de divertisment nu trebuie niciodată promise sau oferite cu scopul de a obține favoruri pentru Societate, pentru a premia astfel de acțiuni deja întreprinse sau pentru a elimina dezavantajele Societății într-o anumită afacere.

Numerarul, voucherele sau echivalentele de numerar (ex. tichete valorice) nu trebuie oferite niciodată fără o contraprestație legală sau în afara cadrului legal (donații, sponsorizări efectuate conform legii).

Un angajat poate oferi sau accepta ospitalitatea în limite decente, de la un partener potențial sau curent, atât timp cât politicile interne și Codul de conduită permit astfel de acțiuni, iar astfel de acțiuni nu vor putea niciodată să aducă prejudicii renumelui Societății.

Tot în aceleași condiții ca cele prezentate mai sus, se pot oferi sau primi cadouri de valoare modică, care să fie aliniate practicilor locale, politicilor și procedurilor Societății.

În toate cazurile, toate cheltuielile generate trebuie documentate într-o manieră transparentă, aprobate de către superiori și înregistrate conform standardelor locale.

2.5 Înregistrările contabile

Societatea înregistrează și menține datele financiare, fiscale și de contabilitate în mod clar, precis și documentat, într-o manieră transparentă, conform standardelor de contabilitate stabilite prin lege.

Evidențe separate sau duale sunt strict interzise în cadrul Societății și nu vor fi tolerate în nicio activitate, indiferent de natura acesteia.

Păstrarea și arhivarea înregistrărilor și documentelor aparținând Societății sunt aliniate standardelor legale, politicilor de securitate și politicilor de recuperare în cazul dezastrelor.

2.6 Identificarea de noi afaceri

Înainte de a iniția noi oportunități de afaceri, o analiză a partenerului/partenerilor de afaceri se va efectua din punct de vedere al integrității și eticii. Cu precădere va fi analizată o eventuală expunere politică a reprezentanților.

Pentru potențiale riscuri identificate privind practicile anti-mită și anticorupție, contractul/contractele vor fi încheiate în așa manieră încât aceste riscuri să fie acoperite și adresate, pentru siguranța Societății.

2.7 Relația cu terții

Societatea poate intra în relații de afaceri cu un terț furnizor, doar dacă următoarele condiții sunt îndeplinite:

• A fost identificată o nevoie reală pentru bunurile/serviciile oferite de terț;

• Prețurile practicate de terț se înscriu în limite comparabile pe piață;

• Partea terță este potrivită din punct de vedere al analizei prviind etica și integritatea;

• Tranzacția este soluționată printr-un document cu efect juridic (contract sau comandă).

III. REGULI DE IMPLEMENTARE

3.1 Training

Angajații trebuie să se familiarizeze cu conceptele și regulile descrise în prezenta procedură, care va fi obiectul unui teme de discuție aparte, în cursurile anuale pentru aspectele de conformitate.

Între timp, în orice moment, conducerea Societății poate oferi informații și îndrumări pentru aplicarea politicii.

3.2 Încălcarea politicii

Nerespectarea acestei politici nu va fi tolerată și poate duce de la cercetare disciplinară până la încetarea contractului de muncă. Încălcarea politicii de către partenerii comerciali ai Societății va determina efectele stabilite prin contractele de servicii încheiate cu aceștia.

3.3. Responsabilități și implementare

Fiecare angajat al Societății este responsabil pentru citirea cu atenție și cu respectarea acestei politici. Daca există orice fel de ne

Prezenta procedură se aplică tuturor angajaților Societății, fiind implementată, monitorizată și impusă în mod continuu.

clarități, fiecare angajat este îndrumat să solicite clarificări din partea Departamentului juridic.

3.4. Raportarea încălcărilor conduitei politice

Angajații Societății, precum și asociații în afaceri, care știu sau au motive rezonabile să considere că au avut loc încălcări ale prezentei politici, trebuie să raporteze folosind următoarele canale:

E-mail: rares.dobromir@btproduction.ro

Telefon: 0747 070 003

Adresa: Str. Emanoil Porumbaru nr. 68, ap. 10, sector 1, București

Orice raportare va fi tratată cu maximă confidențialitate și nu vor exista acțiuni asupra reclamantului, ca urmare a raportării, acesta fiind protejat.

De asemenea, orice raportare trebuie făcută cu bună credință, despre fapte și acțiuni reale, în baza judecății obiective a celui care raportează.